[1]
ยีปาโล๊ะ ม., ขจรกิตติยา เ., ศิวดำรงพงศ์ ว., and เล๊าะแม ย., “สภาพการณ์และความต้องการในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนฯ รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา”, HIKMAN_FTU, vol. 8, no. 16, pp. 135–143, Jan. 2019.