[1]
บุญรัตน์ ว. and ปฤชากุล ว., “‘เมียฝรั่ง’ ในวรรณกรรมไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540”, HIKMAN_FTU, vol. 9, no. 18, pp. 119–129, Dec. 2019.