[1]
อาแล ณ. and สินจรูญศักดิ์ ฐ., “ทักษะทางวิชาชีพ ด้านความชำนาญในการปฏิบัติงานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางบัญชีใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคใต้”, HIKMAN_FTU, vol. 8, no. 16, pp. 11–19, Dec. 2018.