[1]
จะปะเกีย อ., จันทร์กิ่งทอ ก., and จันทร์กิ่งทอง ว., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)”, HIKMAN_FTU, vol. 8, no. 16, pp. 163–176, Dec. 2018.