[1]
สิงห์ขจร ส., ศรดี ส., ท่อแก้ว ว., and บุญศิริ ก., “Communication in Popularity Building of Political Local Leaders”, HIKMAN_FTU, vol. 9, no. 18, pp. 197–210, Dec. 2019.