[1]
P. Ratanachai, “ปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูบุตรด้วยหลักการอิสลามของครอบครัวไทยมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”, HIKMAN_FTU, vol. 10, no. 19, pp. 31–39, Oct. 2020.