[1]
มะแก้ว ป., “การศึกษาแบบบูรณาการ กรณีศึกษา การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบบูรณาการด้านกิจกรรม”, HIKMAN_FTU, vol. 10, no. 20, pp. 13–22, Jan. 2021.