[1]
นุรักษ์ จ., “การพัฒนาจริยธรรมด้านความมีวินัยของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา”, HIKMAN_FTU, vol. 11, no. 22, pp. 1–8, Dec. 2021.