[1]
สาเม๊าะ อ., “ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3”, HIKMAN_FTU, vol. 11, no. 22, pp. 235–248, Dec. 2021.