[1]
หะยีเหย็บ ส. . ., “สภาพปัญหา ความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาการศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล”, HIKMAN_FTU, vol. 11, no. 22, pp. 219–233, Dec. 2021.