[1]
N. Serpa and ราโอบ อ., “การวิเคราะห์ระบบข้อมูลเพื่อหาแนวทางการป้องกันการพ้นสภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี: การวิเคราะห์ระบบข้อมูลเพื่อหาแนวทางการป้องกันการพ้นสภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี”, HIKMAN_FTU, vol. 12, no. 23, pp. 269–293, Aug. 2022.