จาปรัง ธ. “การสื่อสารภายในองค์กรกับการประยุกต์หลักการและการปฎิบัติในทัศนะอิสลาม”. Al-HIKMAH Journal, vol. 1, no. 1, Feb. 2018, pp. 35-44, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111856.