หะยีสาอิ ี. “การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการแผนจัดการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”. Al-HIKMAH Journal, vol. 1, no. 2, Feb. 2018, pp. 1-13, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111929.