มันยุนุ ม. “การประยุกต์ใช้อักษรโดดในอัล-กุรอาน ในการจัดการเรียนการสอน”. Al-HIKMAH Journal, vol. 1, no. 2, Feb. 2018, pp. 15-22, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111930.