หลังปูเต๊ะ ส. “แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาปฐมวัย ในโรงเรียนอนุบาลอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้”. Al-HIKMAH Journal, vol. 1, no. 2, Feb. 2018, pp. 23-35, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111932.