Yosof, M., and zakariya Hama. “Hukum Islam Tentang Fasakh Perkahwinan Kerana Ketidak-Mampuan Suami Menunaikan Kewajipannya”. Al-HIKMAH Journal, vol. 1, no. 2, Feb. 2018, pp. 99-106, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111943.