ภูยุทธานนท์ อ. “วิดีโออาร์ต ภาวะกดดันของการแสดงออกอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของมลายูปาตานี”. Al-HIKMAH Journal, vol. 7, no. 13, Feb. 2018, pp. 1-13, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112341.