อัซซอลีฮีย์ ม., รักษ์พลเมือง ช., and บุญประกอบ พ. “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการเรียนรู้ของเด็กมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”. Al-HIKMAH Journal, vol. 7, no. 13, Feb. 2018, pp. 45-58, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112345.