ใหมคง เ., สันติวรานนท์ ส., and สร้อยเพชรเกษม ช. “ปัจจัยพยากรณ์การทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”. Al-HIKMAH Journal, vol. 7, no. 13, Feb. 2018, pp. 71-79, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112347.