พุ่มไสว ภ., ขุนเพชร ส., ชัยกุล ป., and เต๊ะหละ อ. “การใช้สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี”. Al-HIKMAH Journal, vol. 7, no. 13, Feb. 2018, pp. 81-96, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112380.