เหมกรณ์ ภ., and วิรัชนิภาวรรณ ว. “การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา”. Al-HIKMAH Journal, vol. 7, no. 13, Feb. 2018, pp. 97-112, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112382.