หมัดตะพงศ์ น., and การีนา อ. “ศึกษาความสัมพันธ์ของการอ้างอิงหะดีษเมาฎูอฺกับการอ่านคุตบะฮฺนิกาห์ในพิธีการแต่งงาน กรณีศึกษา: การปฏิบัติของมัสญิด ในตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต”. Al-HIKMAH Journal, vol. 7, no. 14, Feb. 2018, pp. 1-8, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113010.