แสงวนิชย์ ส. “อิสลามและมนุษย์”. Al-HIKMAH Journal, vol. 2, no. 3, Apr. 2018, pp. 59-69, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113015.