นุชมี อ., and การีนา อ. “การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมการแปลคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทยด้านหลักศรัทธาต่อพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ”. Al-HIKMAH Journal, vol. 7, no. 14, Feb. 2018, pp. 23-33, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113040.