แก้วสีขาว ว., and ปิลันธนานนท์ น. “การพัฒนาทักษะการสอนสำหรับครูภาษาไทยโดยใช้วิธีการสแกฟโฟล์ดิง กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์”. Al-HIKMAH Journal, vol. 7, no. 14, Feb. 2018, pp. 69-78, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113047.