วณิชย์กุล ณ. “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการนำเที่ยวในประเทศอิหร่าน ของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด”. Al-HIKMAH Journal, vol. 7, no. 14, Feb. 2018, pp. 79-91, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113048.