วิเศษสินธุ์ ฉ. “การศึกษาเปรียบเทียบการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย”. Al-HIKMAH Journal, vol. 7, no. 14, Feb. 2018, pp. 93-100, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113050.