ยอดมณี เ. “การประเมินผลการดำเนินงานขององค์การ: แนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ”. Al-HIKMAH Journal, vol. 7, no. 14, Feb. 2018, pp. 141-9, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113056.