บาเกาะ น., โยเหลา ด., กิจธรธรรม ว., and จันประเสริฐ ฐ. “Self Management and Family Coping Toward a Happy Warm Family of Muslim Married Female Teachers: A Case Study of Yala Province”. Al-HIKMAH Journal, vol. 3, no. 6, Apr. 2018, pp. 61-73, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/114986.