สองเมือง จ., หะยีสะมะแอ ซ., ไวยวรรณจิตร ส., หะยีสาอิ อ., and บากา ม. “Thai Language Learning Management for Muslim Student in Islamic Private Schools of Southern Thailand”. Al-HIKMAH Journal, vol. 4, no. 8, Apr. 2018, pp. 1-8, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/115199.