อับดุลลอฮ์หะซัน ฟ., and แวอุเซ็ง น. “The State, Problems and Development on Academic Administration of Fatoni University”. Al-HIKMAH Journal, vol. 5, no. 9, Apr. 2018, pp. 83-94, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/115218.