มั่นคงพิทักษ์กุล ส., ธำรงธัญวงศ์ ส., สหพัฒนา ป., and จิตร์ภิรมย์ศรี ศ. “การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: นโยบาย กระบวนการ และ ผลลัพธ์”. Al-HIKMAH Journal, vol. 6, no. 12, Mar. 2018, pp. 35-53, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/116340.