รงเรือง ส. “ทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการตั้งครรภ์ระหว่างเรียนของวัยรุ่นมุสลิม ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ ประเทศไทย”. Al-HIKMAH Journal, vol. 6, no. 12, Mar. 2018, pp. 55-69, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/116342.