ทอดทิ้ง พ., and ยี่สุ่นทรง อ. “สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดสงขลา”. Al-HIKMAH Journal, vol. 6, no. 12, Mar. 2018, pp. 121-35, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/116352.