พัฒนปรีชาวงศ์ อ., แวนาแว อ., and เจ๊ะหะ ม. “การซื้อขายแบบผ่อนชำระตามกฎหมายอิสลาม”. Al-HIKMAH Journal, vol. 2, no. 4, Apr. 2018, pp. 89-92, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/119053.