มะมิง ม., แวนาแว อ., and เจ๊ะหะ ม. “การซื้อขายแบบมุรอบะหะฮฺของสถาบันการเงินอิสลามในจังหวัดปัตตานี”. Al-HIKMAH Journal, vol. 3, no. 5, Apr. 2018, pp. 115-7, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/119077.