มะห์มูด ม. บ., ลีบา ม., and หะมะ ซ. “The Developmental Role of Istina’ Contract in Developing Countries”. Al-HIKMAH Journal, vol. 4, no. 7, Apr. 2018, pp. 77-90, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/119079.