ศาสนพิทักษ์ อ., คงประดิษฐ์ ส., and ธำรงอาจริยกุล จ. “มาตรการการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศบรูไน”. Al-HIKMAH Journal, vol. 9, no. 17, June 2019, pp. 115-23, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/126127.