ศุภอักษร ช., ลิ่วคุณูปการ น., กุฏิภักดี ฐ., and มั่นเศรษฐวิทย์ ศ. “ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจาก ส่วนต่างราคาหุ้นของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล และบริการด้านสุขภาพ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”. Al-HIKMAH Journal, vol. 9, no. 17, June 2019, pp. 29-42, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/130170.