สิงห์ศักดิ์ตระกูล ด., ลิ่วคุณูปการ น., กุฏิภักดี ฐ., and มั่นเศรษฐวิทย์ ศ. “ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทน จากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทในหมวดธุรกิจพาณิชย์ที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”. Al-HIKMAH Journal, vol. 9, no. 18, Dec. 2019, pp. 17-32, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/130176.