แซวกระโทก ส., วิบูลรังสรรค์ ส., หลินเจริญ เ., and ปาณาวงษ์ ช. “การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ ในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”. Al-HIKMAH Journal, vol. 9, no. 17, June 2019, pp. 145-53, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/135180.