สาระนะ ม., and แตอาลี อ. “มะฮัรตามกฎหมายอิสลาม : สภาพและปัญหาการปฏิบัติใช้ของมุสลิม ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา”. Al-HIKMAH Journal, vol. 9, no. 18, Dec. 2019, pp. 45-56, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/135445.