ยีปาโล๊ะ ม., ขจรกิตติยา เ., ศิวดำรงพงศ์ ว., and เล๊าะแม ย. “สภาพการณ์และความต้องการในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนฯ รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา”. Al-HIKMAH Journal, vol. 8, no. 16, Jan. 2019, pp. 135-43, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/139211.