บุญรัตน์ ว., and ปฤชากุล ว. “‘เมียฝรั่ง’ ในวรรณกรรมไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540”. Al-HIKMAH Journal, vol. 9, no. 18, Dec. 2019, pp. 119-2, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/139936.