อาแล ณ., and สินจรูญศักดิ์ ฐ. “ทักษะทางวิชาชีพ ด้านความชำนาญในการปฏิบัติงานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางบัญชีใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคใต้”. Al-HIKMAH Journal, vol. 8, no. 16, Dec. 2018, pp. 11-19, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/168398.