จะปะเกีย อ., จันทร์กิ่งทอ ก., and จันทร์กิ่งทอง ว. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)”. Al-HIKMAH Journal, vol. 8, no. 16, Dec. 2018, pp. 163-76, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/168435.