มะแก้ว ป. “การศึกษาแบบบูรณาการ กรณีศึกษา การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบบูรณาการด้านกิจกรรม”. Al-HIKMAH Journal, vol. 10, no. 20, Jan. 2021, pp. 13-22, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/242908.