เก้าเอี้ยน จ., ไวชมภู น., and ทวีสันทรีย์นุกูล เ. “The Construction of a Model of Academic Leadership of Students at the Municipality School 4, Mueang District, Yala Province”. Al-HIKMAH Journal, vol. 11, no. 21, Dec. 2021, pp. 109-26, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/247523.