นุรักษ์ จ. “การพัฒนาจริยธรรมด้านความมีวินัยของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา”. Al-HIKMAH Journal, vol. 11, no. 22, Dec. 2021, pp. 1-8, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/248625.