เส็นหลีหมีน น. “การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกีเซล(Gesell) สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในเครือข่ายที่ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ”. Al-HIKMAH Journal, vol. 11, no. 22, Dec. 2021, pp. 81-90, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/248631.